Usługi księgowe prowadzone są przy użyciu techniki komputerowej w formie:

 • ksiąg handlowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • karty podatkowej.

Zakres obsługi księgowej obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów lub ksiąg handlowych w zależności od rodzaju działalności gospodarczej i formy prawnej podmiotu,
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku od towarów i usług VAT / JPK,
 • programy dostosowane do JPK,
 • integracja systemów fakturowych / magazynowych klienta z naszymi programami księgowymi
 • platforma komunikacji z klientem on-line (elektroniczny obieg dokumentów – archiwizacja on-line)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz podatkiem od towarów i usług,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ZUS,
 • sporządzanie innych informacji i sprawozdań do urzędów skarbowych, statystycznych, instytucji finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, informacja dodatkowa, przepływy pieniężne, dokumentacja KRS),
 • korekty powstałych błędów w deklaracjach ZUS / US,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych,
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec US, GUS/WUS, PFRON,
 • reprezentowanie Partnera wobec Urzędów i Izb Skarbowych oraz ZUS (w tym bieżące załatwianie spraw w w/w instytucjach),
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej (rejestracja w ZUS / listy płac / umowy zlecenia; o dzieło / PIT-11 / PIT-4R / IFT-R itd.)
 • komunikujemy się również w języku angielskim

Dokumenty przyjmujemy osobiście lub listownie firmą kurierską z załączonym wykazem przekazywanych dokumentów. Po otrzymaniu dokumentacji weryfikujemy stan „paczki” dokumentowej.

forma wysyłki firmą kurierską jest niezwykle pomocna przy księgowości na odległość