W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO uprzejmie informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka TTS Sp. z o.o. NIP 777 312 82 14 tel. 608 099 368

2. Kontakt w sprawie ochrony danych możliwy jest pod adresem – biuro@aktywna-ksiegowa.pl

3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji podstawowych zadań biura rachunkowego www.aktywna-ksiegowa.pl, w szczególności:

  • przedstawienia oferty handlowej biura księgowego www.aktywna-ksiegowa.pl;
  • podpisania umowy współpracy;
  • świadczenia usług obsługi księgowej / płacowej swoich klientów
  • składania zeznań podatkowych, zgłoszeń rejestracyjnych, aktualizacyjnych i innych formularzy składkowo-podatkowych w imieniu klienta Organom Administracji Państwowej
  • reprezentacji klientów przed Organami Administracji Państwowej
  • wystawiania faktur za obsługę
  • korzystania z danych kontaktowych (e-mail / telefon /adres korespondencyjny) w celu typowej wymiany informacji między klientem a biurem księgowym www.aktywna-ksiegowa.pl w ramach prowadzonych usług obsługi księgowej

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie Organom Administracji Państwowej w celu realizacji typowej obsługi składkowo-podatkowej przez www.aktywna-ksiegowa.pl oraz dodatkowo w związku z reprezentacją Państwa Firm przez nasze biuro księgowe w ramach prowadzonej kontroli składkowo-podatkowej w Państwa Podmiotach gospodarczych. Państwa dane nie zostaną przekazane innym odbiorcom poza wskazanymi wyżej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Korzystanie z naszego serwisu www jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów.

Informacje o publikacji dokumentu
Data utworzenia: 24.05.2018
Data publikacji: 25.05.2018 11:43
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 12:33