biuro rachunkowe księgowe usługi księgowe księgowy księgowa Swarzędz Poznań bookkeeping accountant assets Poznan Swarzedz

Od 2021 r. spółki komandytowe zostaną objęte zakresem ustawy o CIT, przez co stracą swoją transparentność podatkową. Podatek dochodowy będzie rozliczany przez spółkę, a nie tak jak dotychczas przez wspólników, co doprowadzi do podwójnego opodatkowania dochodów wypłacanych wspólnikom. Sprawdź, na co należy zwrócić uwagę, zanim spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT!

O przebiegu procesu legislacyjnego, który doprowadził do uchwalenia zmian opodatkowania spółek komandytowych przeczytasz w artykule CIT dla spółek komandytowych przesądzony. 

Od kiedy spółka komandytowa będzie podatnikiem CIT?

Kluczową decyzją, jaką muszą podjąć wspólnicy spółki komandytowej, jest ustalenie, od kiedy spółka ma zostać objęta zakresem ustawy o CIT. Ustawodawca przewidział bowiem dwa możliwe terminy: 1 stycznia 2021 r. oraz 1 maja 2021 r.

Pierwsza opcja pozwala na szybkie przejście na nowe zasady, w szczególności w przypadku spółek, których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Z drugiej strony jednak, z uwagi na to, iż do końca roku pozostało niewiele czasu, problematyczne może okazać się odpowiednie przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

W związku z tym, warto rozważyć odroczenie stosowania nowych przepisów do 1 maja 2021 r. Pozwoli to zyskać nieco czasu, aby dostosować się do zmian i podjąć inne kluczowe decyzje związane z prowadzeniem spółki. Pamiętać należy jednak, że odroczenie terminu wiąże się z dodatkowym obowiązkiem w obszarze księgowości, jakim jest zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021 r.

W jaki sposób odroczyć objęcie spółek komandytowych CIT do 1 maja 2021 r.? Przepisy niestety nie precyzują, jakich czynności należy dokonać. Naszym zdaniem warto sporządzić dokumenty, które będą dowodem na skuteczne zastosowanie odroczenia. Takimi dokumentami może być uchwała wspólników spółki oraz decyzja kierownika jednostki (komplementariusza lub zarządu komplementariusza). Dodatkowo zalecamy, z daleko posuniętej ostrożności, gdyż przepisy nowelizacji takiego obowiązku nie przewidują, złożenie oświadczenia o odroczeniu stosowania nowych przepisów, wraz z załączonymi powyższymi dwoma dokumentami, do urzędu skarbowego, w którym spółka komandytowa składa deklaracje VAT. I najlepiej zrobić to do końca 2020 roku.

Zyski z lat ubiegłych a CIT w spółce komandytowej

Jednym z większych problemów, z jakimi mogą zetknąć się wspólnicy spółek komandytowych, jest kwestia wypłaty dotychczas osiągniętych zysków, które z różnych powodów nie były dotąd wypłacane ze spółki. Powstaje bowiem pytanie, czy skoro zostaną one wypłacone już po uzyskaniu przez spółkę statusu podatnika CIT, to czy konieczne będzie opodatkowanie ich wypłaty na nowych zasadach.

Jednakże zgodnie z przepisami przejściowymi, do dochodów osiągniętych przez spółkę przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu dotychczasowym. To pozwala stwierdzić, że wypłata osiągniętych wcześniej zysków będzie dla wspólników neutralna podatkowo, gdyż zostały już one opodatkowane zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami.

Wypłata zaliczek na poczet zysku – co się zmieni?

Objęcie spółek komandytowych przepisami ustawy o CIT nie zlikwiduje możliwości wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przyszłego zysku. Jednakże w związku z tym, że wypłata będzie dokonywana przez podatnika CIT, oznacza to koniec neutralności podatkowej takiej czynności.

Wypłata zysku, niezależnie od tego, czy dokonywana w trakcie roku w formie zaliczek, czy po jego zakończeniu, będzie podlegała opodatkowaniu u wspólnika. To z kolei oznacza, że co do zasady, przy każdorazowej wypłacie środków ze spółki konieczne będzie pobranie, przez spółkę komandytową działającą jako płatnik, 19% podatku od zysku wypłacanego wspólnikowi.

Należy zauważyć, że w stosunku do zysku wypłacanego komplementariuszowi będzie można zastosować tzw. mechanizm odliczenia. Polega on na tym, że od hipotetycznego podatku od wypłaty zysku dla komplementariusza odlicza się podatek dochodowy CIT zapłacony przez spółkę (w części przypadającej na wspólnika zgodnie z udziałem w zyskach). Dzięki temu zysk przypadający na komplementariuszy będzie opodatkowany jednokrotnie. Pamiętać jednak trzeba, że odliczenie to jest możliwe tylko po rozliczeniu przez spółkę komandytową podatku dochodowego CIT za cały rok, czyli złożeniu deklaracji CIT-8. W praktyce oznacza to, że zaliczki na poczet zysku wypłacane komplementariuszowi w trakcie roku będą zawsze opodatkowane 19% podatkiem, ponieważ nie będzie można wówczas zastosować mechanizmu odliczenia.

Zmiana zasad opodatkowania zaliczek na poczet zysku powoduje, że zasadne jest rozważenie innych sposobów na bieżącą wypłatę środków ze spółki komandytowej np. w formie wynagrodzenia za świadczone na rzecz spółki usługi.

CIT również dla spółek jawnych – jak tego uniknąć?

Nowelizacja przepisów uwzględnia także objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych niektórych spółek jawnych. Bezpieczne pod tym względem są spółki jawne, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Z kolei, jeżeli wspólnikiem spółki jawnej będzie np. inna spółka, to aby uniknąć uzyskania statusu podatnika CIT, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia do urzędu skarbowego. Pierwsze takie oświadczenie musi być złożone do 31 stycznia 2021 r., natomiast kolejne – przed rozpoczęciem roku obrotowego.

Takie sformułowanie przepisów powoduje, że w praktyce niemożliwe może okazać się skuteczne złożenie oświadczenia przez spółki jawne z udziałem osób prawnych, które rozpoczną działalność po 31 stycznia 2021 r. Planując zatem utworzenie spółki jawnej z udziałem osoby prawnej po tym terminie bądź przekształcenie w spółkę jawną, należy pamiętać, że fakt uczestnictwa osoby prawnej jako wspólnika w spółce jawnej może oznaczać automatyczne wejście w reżim podatkowy ustawy o CIT i podwójne opodatkowanie dochodów wypłacanych wspólnikom. Problem ten wynika najprawdopodobniej z błędu popełnionego na etapie tworzenia ustawy i być może niebawem zostanie zniwelowany w drodze interpretacji czy wyjaśnień Ministerstwa Finansów, aczkolwiek na dzień dzisiejszy nic takiego się nie pojawiło i wskazane jest zachowanie ostrożności.

Jak widać, zmiany polegające na objęciu spółek komandytowych (i niektórych spółek jawnych) podatkiem dochodowym od osób prawnych, mogą sprawić wiele problemów wspólnikom i osobom nimi zarządzającym. W przypadku wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

źródło: Krzysztof Kaczmarek