biuro rachunkowe księgowe Swarzędz Poznań

Z początkiem 2021 r. w życie weszło nowe rozporządzenie dotyczące niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Zmiany dotyczą modelu funkcjonowania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych oraz katalogu obsługiwanych przez nie podmiotów.

W założeniu funkcjonujące obecnie 20 wyspecjalizowane urzędy skarbowe mają zajmować się podmiotami o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, model funkcjonowania tych urzędów musi zostać lepiej dopasowany do obsługi podmiotów dokonujących najbardziej skomplikowanych operacji gospodarczych.

Nowe rozporządzenie przewiduje m.in. wyodrębnienie jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym oraz pozostałych o zasięgu wojewódzkim. Wybranym urzędem o krajowym zasięgu stał się Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, który ma zapewniać teraz m.in. kompleksową obsługę podatkowych grup kapitałowych i tworzących je spółek.

Obecny katalog podmiotów, których obsługą zajmują się wyspecjalizowane urzędy skarbowe o zasięgu wojewódzkim, obejmuje banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), jednostki samorządu terytorialnego, oddziały lub przedstawicielstwa firm zagranicznych, przedsiębiorstwa zagraniczne o przychodach netto na poziomie co najmniej 3 mln euro, uczelnie osiągające w ramach działalności gospodarczej przychody na poziomie co najmniej 3 mln euro oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej o przychodach/obrotach na poziomie od 3 do 50 mln euro.

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie zajmie się dodatkowo jednostkami działającymi na podstawie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także jednostkami funkcjonującymi na podstawie regulacji ws. funduszy emerytalnych.

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie będzie zajmować się obsługą podatkowych grup kapitałowych oraz wchodzących w ich skład spółek, Narodowego Banku Polskiego, banków państwowych, krajowych i hipotecznych, krajowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, określonych spółek publicznych oraz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których przychody/obroty przekraczają 50 mln euro.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. z 2020 r., poz. 2456).

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

źródło: gov.pl